Řízení o způsobilosti k právním úkonům

 Řízení se zahajuje na návrh na zahájení řízení o způsobilosti k právním úkonům. Návrh na zahájení řízení o způsobilosti k právním úkonům (zbavení, omezení nebo navrácení) může podat i  zdravotnické zařízení, které je v takovém  případě účastníkem řízení  i když nemá právní subjektivitu. 

  Soud může zahájit řízení i bez návrhu, jakmile se doví, že v jeho obvodě je osoba, u které je důvodné podezření z duševní poruchy nebo z nadměrného požívání alkoholu nebo omamných látek nebo jedů.

  Aby  se předešlo bezdůvodným, resp. šikanózním návrhům, stanoví  zákon, že nepodal-li návrh na zahájení řízení státní orgán nebo zdravotnické zařízení, může soud uložit navrhovateli, aby do přiměřené lhůty předložil lékařské vysvědčení  o duševním stavu  vyšetřovaného. Není-li  v této lhůtě lékařské vysvědčení předloženo, soud řízení zastaví usnesením, proti kterému je přípustné odvolání.

 Ten, kdo podá zjevně bezdůvodný návrh na zbavení či omezení  způsobilosti k právním úkonům, je povinen nahradit újmy, které vyšetřovanému, jeho zástupci  a státu  řízením vznikly.   

  Účastníky řízení  o způsobilosti  k právním úkonům  jsou ti, o jejichž  právech  nebo povinnostech má být v řízení jednáno, popř. jejichž práva mohou být v této věci dotčena, navrhovatel, včetně zdravotnického zařízení, které podalo návrh na zahájení řízení. Do zahájeného řízení  může vstoupit i státní zástupce.  

  Soud může osobu fyzickou zbavit způsobilosti  k právním úkonům, jestliže  tato osoba není schopna činit právní úkony vůbec, a to pro duševní poruchu, která není jen přechodná.  Pro přechodnou poruchu není možno vyslovit zbavení ani omezení způsobilosti k právním úkonům. Omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům může nastat  výlučně jen výrokem soudu. Jestliže  taková osoba pro duševní poruchu, která  není jen přechodná  nebo pro nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo omamných prostředků nebo jedů je schopna činit jen některé právní úkony, soud její způsobilost k právním úkonům omezí a rozsah omezení určí.   V rozhodnutí  soudu jsou  vždy stanoveny úkony, které dotyčná osoba  nesmí vykonávat. Jde-li  o  negativní výčet, je oprávněna provádět  všechny ostatní právní úkony. Pokud by provedla úkon, kterého se týká zbavení nebo omezení způsobilosti, je tento právní úkon neplatný.

 Tomu, o jehož způsobilost k právním úkonům jde, ustanoví předseda senátu opatrovníka pro řízení. Ustanovení  procesního opatrovníka je obligatorní, vyplývá ze zákona.

  Výslech osoby, o jejíž  způsobilost jde, je třeba provést vždy osobně.  Může se však stát, že vzhledem k povaze choroby by výslech účastníka nabyl možný, nebo by byl pro zdraví nemocného škodlivý. Na tyto případy se vztahuje zákonné ustanovení, které dovoluje, aby  se od výslechu upustilo, nelze-li  výslech provést vůbec nebo bez újmy  pro zdravotní stav  vyšetřovaného.  Osobně se domnívám, že v praxi je toto ustanovení, které má nemocného chránit,  často vykládáno v jeho neprospěch, a  ve  většině případů  je  ten, o jehož způsobilost jde, zbavován  svého základního práva  účastnit se soudního řízení  a  vyjádřit se ke všem  prováděným důkazům. O zdravotním stavu vyšetřovaného účastníka  vyslechne soud vždy znalce.  Na návrh znalce může  soud  nařídit, aby vyšetřovaný  byl po dobu  nejdéle  tří měsíců  vyšetřován ve zdravotnickém zařízení,  je-li to nezbytně nutné k vyšetření jeho zdravotního  stavu.

  Rozsudek, kterým  není vyslovena nezpůsobilost osoby k právním úkonům a ani nedošlo k jejímu omezení, se doručuje  jen účastníkům a opatrovníkovi.  Soud  může  rozhodnout, že upustí od doručení rozhodnutí o způsobilosti k právním úkonům, jestliže  doručení by na adresáta  mohlo pro jeho duševní poruchu působit  nepříznivě  nebo  jestliže adresát není  s to význam rozhodnutí pochopit.  I toto ustanovení je v praxi  vykládáno v neprospěch  účastníka, který se tak toto rozhodnutí dozví  až později od někoho jiného a  tuto skutečnost  pak oprávněně odmítá přijmout. 

  Vydaný rozsudek soud zruší, jestliže se později ukáže, že pro zbavení nebo omezení způsobilosti  k právním úkonům nebyly podmínky, a to i bez návrhu.  Rozhodnutí, kterým se zrušuje původní nesprávný rozsudek, má zpětnou účinnost v tom směru, že se po jeho právní moci nahlíží na osobu, která  byla dříve zbavena nebo omezena ve způsobilosti  k právním úkonům, jako by nikdy nebyla této způsobilosti zbavena, popřípadě v ní omezena.

  Návrh na zahájení řízení o vrácení způsobilosti může podat i sama osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům.

   Mgr.  Lucie Ripová