SVĚTOVÁ DEKLARACE ZDRAVÍ ( World Health Declaration )

Světová deklarace zdraví ( World Health Declaration ) přijatá světovou zdravotnickou komunitou na 51. Světovém zdravotnickém shromáždění ( World Health Assembly ) v květnu 1998

I.          My, členské státy Světové zdravotnické organizace ( WHO ) potvrzujeme věrnost principům deklarovaným v její Ústavě a k tomu , že výsada nejvyšší dosažitelné úrovně zdraví je jedním ze základních lidských práv každého lidského jedince, aby toto bylo dosaženo, přiznáváme každému člověku důstojnost, jeho hodnotu a stejná práva a povinnosti a společnou zodpovědnost za zdraví.

 II        Víme, že zlepšení zdraví a duševní pohody lidí je hlavním cílem sociálního a ekonomického vývoje. Jsme přesvědčeni o etických principech spravedlnosti, solidarity a sociálního práva a zakomponování obecné perspektivy do našich strategií. Zdůrazňujeme důležitost odstraňování sociálních a ekonomických nespravedlností pro zlepšování zdraví celé populace. Proto zdůrazňujeme potřebu věnovat největší pozornost nejpotřebnějším, zdravotně postiženým, těm, kteří dostávají neadekvátní zdravotní služby nebo ovlivněným chudobou.Bereme na vědomí, že změny ve zdraví celosvětové populace vyžadují, abychom realizovali,, Politiku Zdraví pro všechny do 21. století ,, prostřednictvím odpovídajících regionálních a národních strategií a politiky.

 III.          Znovu se zavazujeme k potřebnému posílení, přizpůsobení a změnám našich zdravotních systémů, včetně základních funkcí a služeb veřejného zdravotnictví tak, aby byl zajištěn všeobecný přístup ke zdravotním službám, založeným na současných vědeckých poznatcích a dobré kvalitě, a zavazujeme se udržet tyto změny i do budoucna. Zamýšlíme se nad zajištěním dostupnosti základní primární péče podle definice v Deklaraci z Alma-Aty ( přijaté na mezinárodní konferenci O primární zdravotní péči - International Conference on Primary Health care - v Alma -Atě 6. - 12. Září 1978 a schválené na 33. Světovém zdravotnickém shromáždění rezolucí WHA 32.30 v květnu 1979 ) a na zajištění rozvoje nové zdravotní politiky. Budeme pokračovat ve vývoji zdravotních systémů, které odpovídají současným a předpokládaným zdravotním podmínkám, socioekonomickým okolnostem a potřebám lidí, komunit a států zapojených prostřednictvím vhodně řízených veřejných a soukromých akcí a investicí do zdraví.

 IV.          Víme, že práce k uplatnění zdraví pro všechny, všechny národy, komunity, rodiny a jedince je vzájemně propojená. Jako společenství národů budeme pracovat společně abychom omezily obecná zdravotní rizika a prosadily všeobecné zdraví.

 V.          My, členské státy Světové zdravotnické organizace, se tímto zavazujeme prosazovat a podporovat práva a principy, úkoly a odpovědnost vyhlášené v této deklaraci prostřednictvím společného úsilí, úplné participace a partnerství a vyzýváme všechny jednotlivce a instituce, aby sdíleli představu Zdraví pro všechny do 21. Století a aby společně usilovali o její prosazování.